THÔNG TIN VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

• Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng; Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ.
Liên hệ với nhà phân phối gần nhất để liên hệ về phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thời hạn giao hàng, các giới hạn địa lý nếu có (GSV có hệ thống mạng lưới nhà phân phối khắp 64 tỉnh thành Việt Nam).