Tin GSV

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG

(17/10/2017)
ÔNG SOICHI HANANO- TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ẮC QUY GS VIỆT NAM ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRAO TẶNG DANH HIỆU: “ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017”
Trang 4 / 35 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 »