Công khai thông tin môi trường

II. Công khai kết quả quan trắc môi trường
Năm 2022
Nhà máy 1
Môi trường công nghiệp

  Kết quả MTCN Quý II.2022. BD1.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022.BD1.pdf

Nhà máy 2
Môi trường công nghiệp

  Kết quả quan trắc quý I.2022. BD2.pdf

  Kết quả quan trắc quý II.2022. BD2.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022.BD2.pdf

Nhà máy 3
Môi trường công nghiệp

  Kết quả MTCN Quý I.2022. BX.pdf

  Kết quả MTCN Quý II.2022. BX.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022. BX.pdf