Công khai thông tin môi trường

II. Công khai kết quả quan trắc môi trường
Năm 2022
Nhà máy 1
Môi trường công nghiệp

  Kết quả MTCN Quý II.2022. BD1.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022.BD1.pdf

Nhà máy 2
Môi trường công nghiệp

  Kết quả quan trắc quý I.2022. BD2.pdf

  Kết quả quan trắc quý II.2022. BD2.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022.BD2.pdf

Nhà máy 3
Môi trường công nghiệp

  Kết quả MTCN Quý I.2022. BX.pdf

  Kết quả MTCN Quý II.2022. BX.pdf

Môi trường lao động

  Kết quả MTLĐ 2022. BX.pdf

III. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường
1. Nhà máy 1

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường-BD1.pdf

2. Nhà máy 2
3. Nhà máy 3